Ontwikkelingen t.a.v. de groep:

Per 28 januari  2020 is de Stichting Wijzer Wonen LHBT officieel gevestigd! Na deze gang naar de notaris kunnen wij vervolgstappen gaan doen, zoals bv het aanvragen van een startsubsidie. Ook zijn we nu een juridisch duidelijke gesprekspartner in de overleggen met o.a. overheden en  (grond)eigenaren.

 

Ontwikkelingen t.a.v. de locatie:

Na een oriënterend gesprek met de directeur van de Maatschappij van Weldadigheid (MvW) in Frederiksoord en het in Nijensleek gevestigde duurzame bouwbedrijf Broekman zijn wij hoopvol dat er voor ons op termijn in de Kolonie van Weldadigheid mogelijkheden komen. Alleen de naam al belooft veel goeds! Wij blijven hierover in gesprek.


De Maatschappij van Weldadigheid (opgericht in 1818)  stelt alles in het werk om het materiële en immateriële gedachtegoed van Johannes van den Bosch (de oprichter) te behouden en te ontwikkelen, zodat het een voortdurende inspiratiebron mag zijn op het gebied van huisvesting, werk, scholing en zorg.

De Maatschappij van Weldadigheid staat dan ook voor:

  • het overbrengen van het unieke verhaal samen met haar partners in het gebied; ook voor de generaties na ons.
  • het geven van ruimte aan sociaal en duurzaam ondernemerschap met behoud van het cultureel erfgoed.
  • het ontwikkelen van Frederiksoord als een Proeftuin van Weldadigheid; een inspiratieplek op het gebied van samen leven en zorgen voor elkaar, gezond leven en zelfredzaam en duurzaam wonen

M.n. de laatst geformuleerde doelstelling sluit naadloos aan op onze eigen doelstelling en dat nodigt uit om met elkaar in gesprek te gaan. De Maatschappij is in meerdere opzichten een prachtige locatie om vorm te geven aan onze ideale woonomgeving.

 

Het vervolg:

Voortvloeiend uit het gesprek met dhr. Minne Wiersma van de MvW zijn wij in contact gekomen met dhr. Ruud Slot, ondernemer op het gebied van de zorg en een creatief denker. Hij kocht de voormalige tuinbouwschool en pacht het omringende terrein in Frederiksoord van de MvW met het doel daar een vitaliteitscampus te realiseren.

De Vitaliteitscampus is een nieuwe proeftuin, die in de nazomer van 2018 is gestart. Deze proeftuin is een plek waar leven, wonen, werken, leren, zorg en omzien naar elkaar, samenkomt (zelfredzaamheid). Het is gebaseerd op het geloof in een inclusieve samenleving, die is verbonden met de natuurlijke omgeving en de inwoner. De proeftuin is kleinschalig, dichtbij en open. De Vitaliteitscampus is een plaats waar leren en experimenteren centraal staat. Het is van waarde voor het hier en nu en geeft richting aan de samenleving van overmorgen.

De gesprekken met Ruud Slot over zijn doelstellingen bij dit project en de achterliggende ideeën waren stimulerend voor ons en wij hadden graag samen met hem en anderen willen optrekken in de realisering van dit plan, maar helaas bleek de ruimte die beschikbaar zou komen voor ons woonproject veel te beperkt en de datzelfde gold voor onze privacy.

Wij hebben helaas dus afscheid genomen van de Vitaliteitscampus.......

 

Van twee sporen terug naar één:

Aangezien de uitkomst van onze betrokkenheid bij de Vitaliteitscampus niet zou resulteren in een woonplek die overeenkomt met onze woonwensen, blijven we nu dus uitzien naar een boerderij of vrijboerhoeve die wel aan onze voorwaarden voor wonen met elkaar voldoet.