T.a.v. de groep:

Op dit moment vinden er weer gesprekken plaats met potentieel nieuwe groepsleden. We hopen dat deze gesprekken uitmonden in een feitelijke uitbreiding van de groep.

 

T.a.v. de locatie:

Na een oriënterend gesprek met de directeur van de Maatschappij van Weldadigheid (MvW) in Frederiksoord en het in Nijensleek gevestigde duurzame bouwbedrijf Broekman zijn wij hoopvol dat er voor ons op termijn in de Kolonie van Weldadigheid mogelijkheden komen. Alleen de naam al belooft veel goeds! Wij blijven hierover in gesprek.


De Maatschappij van Weldadigheid (opgericht in 1818)  stelt alles in het werk om het materiële en immateriële gedachtegoed van Johannes van den Bosch (de oprichter) te behouden en te ontwikkelen, zodat het een voortdurende inspiratiebron mag zijn op het gebied van huisvesting, werk, scholing en zorg.

De Maatschappij van Weldadigheid staat dan ook voor:

  • het overbrengen van het unieke verhaal samen met haar partners in het gebied; ook voor de generaties na ons.
  • het geven van ruimte aan sociaal en duurzaam ondernemerschap met behoud van het cultureel erfgoed.
  • het ontwikkelen van Frederiksoord als een Proeftuin van Weldadigheid; een inspiratieplek op het gebied van samen leven en zorgen voor elkaar, gezond leven en zelfredzaam en duurzaam wonen

M.n. de laatst geformuleerde doelstelling sluit naadloos aan op onze eigen doelstelling en dat nodigt uit om met elkaar in gesprek te gaan. De Maatschappij is in meerdere opzichten een prachtige locatie om vorm te geven aan onze ideale woonomgeving.

 

Het vervolg:

Voortvloeiend uit het gesprek met dhr. Minne Wiersma van de MvW zijn wij in contact gekomen met dhr. Ruud Slot, ondernemer op het gebied van de zorg en een creatief denker. Hij kocht de voormalige tuinbouwschool en pacht het omringende terrein in Frederiksoord van de MvW met het doel daar een vitaliteitscampus te realiseren.

De Vitaliteitscampus is een nieuwe proeftuin, die in de nazomer van 2018 is gestart. Deze proeftuin is een plek waar leven, wonen, werken, leren, zorg en omzien naar elkaar, samenkomt (zelfredzaamheid). Het is gebaseerd op het geloof in een inclusieve samenleving, die is verbonden met de natuurlijke omgeving en de inwoner. De proeftuin is kleinschalig, dichtbij en open. De Vitaliteitscampus is een plaats waar leren en experimenteren centraal staat. Het is van waarde voor het hier en nu en geeft richting aan de samenleving van overmorgen. Daarbij zorgt het voor een kanteling in denken, organiseren en doen in het sociaal domein, dat het op gang brengt.

Het gesprek met Ruud Slot over zijn doelstellingen bij dit project en de achterliggende ideeën was stimulerend voor ons en een feest van herkenning. Dat mondde uit in de wederzijdse toezegging dat wij met elkaar verder op weg gaan. Wij gaan ons inzetten om in samenhang met de andere bij de campus betrokken partijen een woonplek voor ons en onze (doel)groep te realiseren en dan m.n. in de kassen van de voormalige tuinbouwschool. Een interessante uitdaging!